HealPlay

Motion Capture-teknologi som revolutionerar svensk fysioterapi

Ladda ner HealPlay

ladda_ner_healplay

Peka ut din smärta

Ett program för dig

Problem

Rehabilitering med fysioterapi är idag en analog process. Patienten träffar en fysioterapeut i ett fysiskt möte där denne visar vilka övningar som patienten ska utföra och får sedan med sig ett A4 papper hem med bilder och instruktionstexter för övningarna. Instruktionerna kan vara svåra att förstå och det är inte heller helt lätt för patienten att komma ihåg hur övningarna visades. Det saknas också möjlighet för fysioterapeuten att se om och hur väl patienten utför övningarna inför ett eventuellt återbesök. Detta leder till att patienten riskerar utföra rörelserna felaktigt, risk för skador och att fysioterapeuten inte kan följa patienten effektivt och anpassa programmet under processen, vilket i sin tur kan leda till ytterligare risk för skador och felbehandling, extra återbesök och mer administrativt arbete. Ett annat stort problem är brist på motivation att fullfölja rehabiliteringsprogrammet. Det är endast en till två tredjedelar av alla patienter som fullföljer traditionella hemmabaserade fysioterapiprogram (Sirur, et al 2009, Schneiders et al 1998).

Lösning

HealPlay är ett digitalt verktyg (en patient app och en fysioterapeut webplattorm) för stöd vid fysisk rehabilitering. Med hjälp av AI och rörelsesensor- och spårningsteknologi som finns i mobiltelefonen. HealPlay’s lösning instruerar patienten genom en interaktiv digital coach, hur patienten ska utföra de fysiska övningarna och patienten får feedback på hur denne utför övningarna visuellt och via röstkommando direkt. Detta kan även återkopplas till ansvarig sjukvårdspersonal, exempelvis fysioterapeuten, som kan använda datan för att anpassa behandlingen och följa upp utan att träffa patienten fysiskt. Vidare kommer lösningen att ha individuell statistik för progress och hälsoresultat, gamification-principer och påminnelser för att motivera användaren att fullfölja sitt program.

Unikhet

HealPlay kommer vara det första digitala hälsoverktyg på svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden som använder sig av en 3D spelmiljö tillsammans med rörelsesensor- och spårningsteknologi för att underlätta för patienter och vårdgivare vid rehabilitering och vid prevention (fysisk aktivitet på recept). Tekniken gör att både patienterna och vårdgivarna kan vara trygga i att rehabiliteringsövningar utförs på rätt sätt och att patienterna fullföljer behandling. Det blir ett unikt verktyg för vårdgivarna, tydligt och pedagogiskt och som hjälper till med datainsamling, journalföring samt förbättrar kontinuitet och kontakt med patienterna. För patienterna kommer lösningen också att vara motiverande och uppmuntrande, vilket ökar sannolikheten att fortsätta träna och fullfölja sitt förskrivna program.

Målsättning - Globala målen

Vår målsättning är att HealPlay ska möjliggöra ett längre och friskare liv i mobilitet för patienter och samtidigt minska vårdkostnader. Målsättningen är att HealPlay ska kunna erbjudas kostnadsfritt för personer som har en ordination från en fysio- eller arbetsterapeut eller ett recept på fysisk aktivitet från hälso- och sjukvårdspersonal. Vi främjar de globala målen, 3: God hälsa och välbefinnande (3.4 minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa).

Runt om i världen blir befolkningen även äldre, sjukare och överviktiga. Låg fysisk aktivitet klassificeras som en av de tio mest betydande riskfaktorerna för förtidig död i den utvecklade världen enligt Världshälsoorganisationen (WHO). I Europa är låg fysisk aktivitet den femte ledande dödlighetsrisken, vilket orsakar 600 000 dödsfall och 5,3 miljoner funktionshinderjusterade levnadsår (DALY). I Sverige är 24% av landets befolkning över 60 år, 20% är feta och 44% lever med minst en kronisk sjukdom. Allt detta bidrar till det enorma tryck som sjukvården står inför idag, särskilt när det gäller stigande sjukvårdskostnader som beräknas växa från 9,6% av BNP 2012 till 16% av BNP år 2050. Samhällskostnaderna för fysisk inaktivitet och högt BMI i Sverige har uppskattats till 25 miljarder kronor per år

En dansk studie tyder på att hälsovårdskostnaderna i de nordiska länderna kan minskas med flera miljarder euro genom att få den minst aktiva delen av befolkningen att bli måttligt aktiv. En ökad fysisk aktivitet kommer även att innebära minskat antal följdsjukdomar och komplikationer inom en rad områden, vilket i sig innebär vinster för samhället i form av ökad produktivitet, minskad sjukskrivning, minskat behov av vårdresurser inom andra områden, och framför allt en enorm vinst i form av ökad livskvalitet och livslängd för ett stort antal människor

HealPlay kommer att möjliggöra rehabilitering och fysioterapi i hemmet, vilket också kommer minska behovet av resor, och därmed minskat utsläpp. Det kommer också att bidra till en mer jämlik vård och minska skillnader i patienters tillgång till fysioterapi beroende på var någonstans i landet man är bosatt.

Testimonials

Per Nemirovski

Licensierad Fysioterapeut

HealPlay is a welcomed tool that I would like to use as a licensed physiotherapist. It will allow me to better and more easily follow the rehabilitation process and make more patients complete their programs.

It was very fun to coach Anna and Gustav. Two ambitious entrepreneurs with an innovative product that can create benefits for both the individual and the society.

Gerda Larsson

CEO Curitas Ventures

Margareta Neld

Partner, Asynjor Invest

The founders of HealPlay are very creative and solution-oriented and the product is very solid and needed. There is potential for it on the market.